LÄS MER:Exklusivt på HäntKändisintervjuer du vill seNyhetsmorgonPernilla WahlgrenAllsång på SkansenÅrets sommarpratareLasse Holm

Köpvillkor

Allmänna villkor för Plus-tjänster hos Aller Media

Tjänsten Plus tillhandahålls av:

Aller Media AB

Organisationsnr: 556002-8325

Box 27712

115 91 Stockholm

1. Allmänt

När du (”Användaren”) tecknar en eller flera prenumerationer (abonnemang) av Plus–tjänster hos någon eller några av Aller Medias Varumärken såsom exempelvis Hänt ingår du varje gång ett nytt separat avtal med Aller Media AB på de villkor som följer nedan (”Användaravtalet”). Användaravtalet reglerar Aller Medias tillhandahållande av Tjänsten för läsning samt eventuella därtill hörande tilläggstjänster. Ett bindande Användaravtal anses ingånget när Användaren tecknar en prenumeration på Tjänsten. Användaren får ett välkomstmail, vid första betalningen även ett kvitto från Klarna. Under Min Profil kan användaren se om prenumerationen är aktiv.

 1. 2. Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa tjänsten. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa tjänsten.

3. Tjänsten

3.1. Tjänsten Plus består av de artiklar, system, information och produkter som från tid till annan finns tillgängliga genom inloggning i Användarens Plus konto.

3.2. Aller Media åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs i användaravtalet för den aktuella Plus-tjänsten ge Användaren tillgång till Tjänsten på av Aller Media tillhandahållna servrar samt tillse att servrarna står i förbindelse med Internet. Aller Media förbehåller sig dock rätten att utan förvarning ändra, lägga till eller ta bort funktioner och/eller innehåll i Tjänsten. Vid stora förändringar i Tjänstens innehåll kommer Användaren att informeras därom via e-post. Om Användaren motsätter sig sådana större ändringar, har Användaren möjlighet att säga upp Användaravtalet senast 14 dagar före den tidpunkt då ändringen träder i kraft. Om Användaren inte har sagt upp Användaravtalet i enlighet med ovanstående, anses Användaren ha accepterat ändringarna.

3.3. Aller media arbetar för att säkerställa att Tjänsten är tillgänglig över Internet dygnet runt. Aller Media förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Aller Media finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, vilket kan leda till att Tjänsten periodvis är begränsad. Aller Media ska, om möjligt, informera Användaren om längre planerade avbrott i Tjänsten. Användaren är dock införstådd med att hela eller delar av Tjänsten kan komma att stängas ned med omedelbar verkan för det fall Aller Media bedömer det vara nödvändigt av t.ex. säkerhetsskäl.

3.4. Tjänsten skyddas med hjälp av sedvanliga säkerhetsprogram mot virus och andra typer av intrång. Aller Media tar dock inte ansvar för eventuella säkerhetsbrister eller konsekvenser som användande av Tjänsten kan innebära och Användaren är införstådd med att all användning av Tjänsten sker på Användarens egen risk. Aller Media lämnar ingen garanti avseende Tjänstens innehåll och tar inte heller ansvar för att Tjänsten ska vara felfri.

  1. 4. Så fungerar din prenumeration, betalningsvillkor

  2. 4.1. För att kunna utnyttja Tjänsten måste Användaren ha en fungerande internetanslutning och en e-postadress. Som Användare ansvarar du för eventuella kostnader för tillgång till Internet och det är Användarens ansvar att själv ta reda på aktuella datatrafikpriser. Betalning för tjänsten görs med Klarna. Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du hos Klarna.se

   4.2. Användaren åtar sig att erlägga betalning för Tjänsten i enlighet med villkoren för den aktuella prenumerationen. Om inte annat överenskommits vid beställningstillfället, gäller prenumerationen tillsvidare och kan sägas upp av vardera Part till pågående betalperioden löpt ut. Om Användaravtalet inte har sagts upp senast två (2) dagar före den aktuella betalperioden löpt ut kommer prenumerationen förnyas automatiskt med en (1) månad i taget. Betalning sker månadsvis i förskott och Användaren godkänner att Klarna automatiskt drar det överenskomna beloppet. Detta gäller även för en gratis provperiod där Användarens prenumeration kommer att förnyas automatiskt med en betalprenumeration efter utnyttjad provperiod. Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej. Aller Media avgör om du är berättigad till en gratis provperiod enligt eget gottfinnande och kan komma att begränsa denna rätt eller provperiodens längd för att förhindra att gratis provperioder utdelas felaktigt.

   4.3. Användaren erhåller information om prenumerationskostnaden vid beställningstillfället. Aller Media förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar gäller från och med den betalperiod som inleds efter det att Aller Media har informerat Användaren om prisändringarna på aktuell webbplats för Användarens Plus tjänst eller genom e-post. Information om betalningar finns på Klarna. Användare som inte vill fortsätta sin prenumeration till den nya prislistan kan i enlighet med dessa användarvillkor säga upp Användaravtalet när den pågående betalperioden löpt ut.

   4.4. Vid utebliven betalning, kommer Användaren inte längre ha tillgång till Tjänsten. Utebliven betalning av prenumerationen innebär inte uppsägning av prenumerationen.

  3. 5. Användarens användning av Tjänsten

  4. 5.1. Aller Medias Plus Tjänster får endast användas för privat bruk då inloggningen är personlig och du får inte vidarebefordra eller på annat sätt sprida tjänstens innehåll till andra.

   5.2. Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten och/eller dess innehåll i enlighet med detta Användaravtal och Aller Medias vid var tid gällande instruktioner. Tjänsten får endast användas för privat bruk. Användning av Tjänsten i kommersiella och offentliga sammanhang är inte tillåten. Användaren äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

   5.3. Användaren får inte använda Tjänsten och/eller dess innehåll på annat sätt än vad den är avsedd för, inklusive men ej begränsat till att försöka skriva ut, kopiera, reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja, offentliggöra eller exploatera Tjänsten och/eller dess innehåll. Användaren får inte heller försöka bereda sig tillgång till sådana delar av Tjänsten som Användaren inte som utgångspunkt har tillgång till eller som inte är en självklar del av Tjänsten, inklusive underliggande databaser eller liknande. Användaren har inte heller rätt att på konstgjord väg öka antalet läsningar/downloads, kringgå tekniska mekanismer som är till för att skydda Tjänsten mot intrång, inklusive kopiering, reproduktion eller distribution, eller använda Tjänsten i strid med gällande rätt.

   5.4. Tjänsten skyddas av användarnamn och lösenord. Användaren är skyldig att skapa och använda ett säkert lösenord och ansvara för att de förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Användaren är fullt ansvarig för eventuellt obehörigt utnyttjande av Användarens användaridentitet och lösenord tills dess Användaren har begärt och Aller Media har spärrat den aktuella användaridentitetens åtkomst till Tjänsten. Användare ska omedelbart informera Aller Media vid misstanke om obehörigt utnyttjande av Användarens användarnamn och lösenord.

  5. 6. Avstående av ångerrätt

  6. Tjänsten består uteslutande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium. Genom att ingå detta Användaravtal lämnar Användaren sitt uttryckliga samtycke till att Tjänsten levereras på detta sätt och att ångerrätt enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) inte ska gälla för detta köp.

  7. 7. Uppsägning av tjänsten

  8. 7.1. Användaren kan alltid välja att avbryta sin prenumeration genom att säga upp detta Användaravtal. Prenumerationen kommer att avslutas när den period för vilken Användaren har erlagt betalning upphör förutsatt att uppsägning sker senast två (2) dagar före den aktuella betalperioden löpt ut. Användare som har tecknat sig för en gratis provperiod för Tjänsten kan välja att avsluta prenumerationen till när gratisperioden upphör förutsatt att uppsägning sker senast två (2) dagar före gratisperioden löpt ut.

   7.2. Uppsägning av Användaravtalet ska göras genom att Användaren under Min Profil för aktuell Plus-tjänst säger upp sin prenumeration eller kontaktar kundservice.

   7.3. När Användaravtalet har sagts upp och prenumerationstiden har löpt ut har Användaren inte längre tillgång till Tjänsten.

   7.4. Aller Media har rätt att säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande och/eller omedelbart stänga av Användaren från hela eller delar av Tjänsten för det fall Användaren använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Aller Medias instruktioner (inklusive underlåter att erlägga betalning för Tjänsten), uppenbarligen missbrukar Tjänsten eller annars använder Tjänsten på ett sätt som Aller Media bedömer riskerar att allvarligt störa dess verksamhet.

   8. Upphovsrätt

  9. 8.1. Innehållet i Tjänsten tillhör Aller Media och/eller tredje part och Användaren har endast rätt att ta del av innehållet för sin egen, privata konsumtion. All reproduktion, distribution eller annan otillåten eller kränkande användning av innehållet är förbjuden, såvida Användaren inte har erhållit skriftligt medgivande från rättighetsinnehavarna till sådan användning. All användning för kommersiellt bruk, försäljning, återförsäljning, reproduktion, distribution eller marknadsföring av innehållet eller Tjänsten är förbjuden. Användaren har heller ingen rätt att använda material som kräver en licens för offentlig visning. Användaren tillåts enbart använda innehållet på enheter som Användaren eller andra personer i Användarens hushåll använder för personligt bruk.

   8.2. Användning i strid med detta Användaravtal är förbjuden och kan, vid brott mot gällande rätt, komma att åtalas av Aller Media och/eller enskilda upphovsrättsinnehavare. Användaren är införstådd med och godkänner att samtliga rättighetsinnehavare till Tjänsten och/eller dess innehåll har rätt att åberopa sina rättigheter (inklusive föreläggande och rätt att kräva ersättning för eventuella brott) direkt mot Användaren.

   9. Ansvarsbegränsning

  10. 9.1. Aller Media ansvarar inte för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. Aller Medias ansvar ska vara begränsat enligt ovanstående såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Aller Medias ansvar under detta Användaravtal ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Användaren senast erlagda månadsavgiften för den aktuella prenumerationen. Krav som överstiger detta belopp kan inte göras gällande mot Aller Media.

   9.2. Användaren ska ersätta Aller Media för sådan skada som Aller Media lider till följd av att anspråk riktas mot Aller Media eller talan förs mot Aller Media på grund av Användarens användning av Tjänsten, inklusive men ej begränsat till kostnader för förlikning eller dom. Denna skyldighet gäller endast under förutsättning att Användaren inom skälig tid skriftligen underrättas av Aller Media om sådana anspråk eller att talan har väckts mot Aller Media.

   10. Förändringar villkor

  11. 10.1 Detta Användaravtal utgör hela överenskommelsen mellan Parterna beträffande Användarens utnyttjande av Tjänsten

   10.2. Aller Media äger rätt att löpande förändra villkoren i detta Användaravtal. Vid större förändringar kommer Användaren att informeras därom via e-post. Om Användaren inte samtycker till ändringarna har Användaren möjlighet att säga upp Användaravtalet senast 14 dagar före den tidpunkt då ändringarna träder i kraft. Om Användaren inte har sagt upp Användaravtalet i enlighet med ovanstående, anses Användaren ha accepterat ändringarna. Vid mindre ändringar i villkoren för detta Användaravtal kommer information endast att lämnas på hemsidan för aktuell Plus-tjänst såsom hant.se.

   11. Personuppgifter

  12. 11.1 Vid tecknande av prenumeration på Tjänsten ska Användaren lämna de uppgifter som Aller Media begär, bland annat, mobilnummer, epostadress , namn, adress, personnummer vilka tillsammans med uppgifter om Användarens användning av Tjänsten gemensamt utgör ”Personuppgifterna”. Aller Media samlar in och behandlar Personuppgifterna i syfte att kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter under Användaravtalet. Personuppgifterna används också för tekniska och statistiska ändamål i syfte att förbättra Tjänsten och användarupplevelsen. Vidare behandlar Aller Media Användarens personuppgifter enligt Aller Medias integritetspolicy, se www.aller.se/integritetspolicy

   12. Tillämplig lag och tvister

  13. Svensk lag ska gälla för detta Användaravtal. Tvister ska lösas i godo. Om parterna inte kan enas, ska tvisten hänskjutas till Svensk allmän domstol.

  14. 13. Kontaktinformation

  15. Kontaktuppgifter till Plus tjänster för Aller Media finner du på www.prenumerera.se/kundservice/
  Annons